30 ימי התנסות חינם - הרשמו עכשיו!
תנאי שימוש

תנאי שימוש

GNS והחברות המסונפות לה ('GNS', 'אנחנו', 'שלנו', 'החברה') מקדמות אותך ('הלקוח' או 'אתה') בברכה לאתר שלנו בכתובת www.gns.co.il ('האתר'). האתר שלנו מספק מידע בסיסי לגבי החברה, הטכנולוגיה והשירותים. כמו כן, לקוחות שברשותם שם משתמש וסיסמת כניסה יכולים לגשת למוצרים ולשירותי האינטרנט שלנו (כהגדרתם להלן) ברחבי האתר. כל אחד מלקוחות האתר רשאי להשתמש בו בהתאם לתנאים ולתניות שלהלן.

1. קבלת התנאים

על ידי כניסה, התחברות או גישה לאתר או שימוש בו ו/או שימוש בכל אחד מהמוצרים והשירותים (כהגדרתם להלן), אתה מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות, מדיניות השימוש הקביל (AUP) והסכם רמת השירות (SLA) שלנו (ביחד, 'התנאים'), ואתה מסכים להיות מחויב בהם ולציית לכל החוקים והתקנות החלים על השימוש שלך באתר ו/או במוצרים ובשירותים, ואתה מאשר כי תנאים אלה מהווים חוזה חוקי מחייב ואכיף בינך לבין GNS.

אם אינך מסכים לתנאים אלה, הימנע מכניסה, התחברות או גישה לאתר או שימוש בו ו/או במוצרים ובשירותים.

2. האתר

האתר מספק מידע מקיף בנוגע לחברת GNS, למוצרים והשירותים ולמשאבים כגון שאלות ותשובות, והוא עשוי לכלול כל תוכן אחר הקשור לכך, למשל פרטים ליצירת קשר, סרטונים, טקסט, סמלים, סמלי לחצנים, תמונות, אוספי נתונים, קישורים, תוכן ייחודי אחר, נתונים טכניים, תיעוד, ידע מקצועי, מפרטים, עיצובים, נתונים, 'המראה והתחושה' של האתר, אלגוריתמים, קוד מקור ואובייקט, ממשק, ממשק משתמש גרפי (GUI), גרפיקה הקשורה לתכונות אינטראקטיביות, תרשימים, איורים, אנימציות ותכונות אחרות שהתקבלו מהאתר או דרכו (ביחד, 'התוכן').

התוכן באתר, לרבות כל המידע, החומרים והנתונים, ניתן לצורך שימוש אישי בלבד.

כל הזכויות בתוכן הזמין באתר שמורות לחברת GNS. ככל שהדבר מותר על פי חוק, האתר והתוכן הזמין בו ניתנים 'כפי שהם' ("AS IS"). חברת GNS לא תהיה אחראית לשום נזק או הפסד שנגרמו לך או לכל אדם אחר כתוצאה מהשימוש שלך באתר ו/או בשירותים ו/או בתוכן הזמין בו, או בקשר לכך.

השימוש שלך באתר ו/או בתוכן ו/או בשירותים כולו באחריותך.

3. המוצרים והשירותים

בכפוף ובהתאם לתנאים, למדיניות הפרטיות, להסכם רמת השירות (SLA) ולמדיניות השימוש הקביל (AUP), חברת GNS תספק ללקוחות מוצרים ושירותים, לרבות, בין היתר, שירותי תשתית ענן בעלות נמוכה ובעלי ביצועים גבוהים אשר דורשים תחזוקה מועטה, כגון שרתי ענן, שירותי אירוח אינטרנט בענן, CDN, DNS ועוד ('המוצרים והשירותים').

4. רישום וחשבון לקוח

אינך נדרש להיות בעל חשבון על מנת להשתמש באתר. אולם על מנת לגשת למוצרים ולשירותים דרך האתר, עליך להיות בעל חשבון עם הרשאות כניסה.

כדי להשתמש במוצרים ובשירותים, עליך להירשם וליצור חשבון ('החשבון'). את הרישום ניתן לבצע על ידי השלמת תהליך הרישום באתר, שבמסגרתו תידרש לספק לחברה את שמך המלא, כתובת הדוא"ל שלך, שם משתמש, סיסמה וכל מידע אחר שחברת GNS תראה לנכון מעת לעת. את הרישום ניתן לבצע גם על ידי שליחת טופס הזמנה חתום לחברה.

החשבון שלך מוגן באמצעות סיסמה. על מנת להגן ככל הניתן על אבטחת המידע האישי שלך הזמין בחשבונך, עליך להגן על פרטי הכניסה לחשבון שלך ולא לחשוף אותם, ולפקח על השימוש בחשבון זה. עליך לספק פרטים מדויקים ומלאים בעת יצירת חשבון, ואתה מסכים שלא ליצור מצג שווא של זהותך או של פרטי החשבון שלך. אתה מסכים לשמור על העדכניות והדיוק של פרטי החשבון.

אתה נושא באחריות הבלעדית והמלאה לשמירה על סודיות הסיסמה והחשבון ולכל פעילויות המבוצעות במסגרת חשבונך. אם נסבור בתום לב שיצרת חשבון תוך התחזות לאדם אחר, חשבון כזה עלול לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית.

אינך רשאי להמחות או להעביר את זכויותיך או להאציל את חובותיך במסגרת החשבון ללא אישור מראש ובכתב מאת GNS. עליך להודיע לנו לאלתר על כל שימוש לא מורשה בחשבונך או על כל הפרה אחרת של האבטחה, ובנסיבות אלה עליך לשנות מיד את הסיסמה שלך בהגדרות האתר, או לפנות למחלקת התמיכה הטכנית שלנו. איננו יכולים לשאת ולא נישא בשום חבות בגין כל הפסד או נזק שייגרמו עקב מחדלך למלא הוראות אלה, כלומר, אם מישהו אחר ניגש לחשבונך דרך פרטי הרישום שהוא קיבל ממך או עקב הפרת תנאים אלה על ידך, או בגין כל שימוש לא מורשה בסיסמה או בחשבון שלך או כל הפרה אחרת של האבטחה.

אם ברצונך לשנות את שם המשתמש או הסיסמה שלך כדי להיכנס למוצרים והשירותים או לבטל ולהסיר את חשבונך, שלח לנו דוא"ל עם בקשתך לכתובת: [email protected].

ביטול החשבון שלך, מכל סיבה שהיא, עשוי לגרום לאובדן מידע ונתונים מסוימים שאוחסנו בחשבונך ו/או מידע שסיפקת לנו. איננו נושאים בשום אחריות לאובדן מסוג זה.

5. תשלום

הלקוח ישלם לחברה את דמי השימוש המפורטים שנקבעו באתר ו/או בטופס ההזמנה, אותם ניתן לראות בכתובת: www.gns.cloud. ניתן לשלם את דמי השימוש בכרטיס אשראי או בהוראת קבע בלבד. אנו עשויים להוסיף אמצעי תשלום או לשנותם בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי. אם החיובים מבוצעים במטבע שאינו המטבע שפורסם, שער ההמרה של החשבונית הראשונה יוגדר כשער ההמרה המינימלי של כל החשבוניות העתידיות. כל הלקוחות שמקום מושבם בישראל יחויבו במטבע מקומי, שקלים חדשים, לפי שער המרה של 3.72 ₪ לדולר ($1.00 USD) בתוספת מס ערך מוסף ישראלי מקומי חל.

התשלום עבור המוצרים והשירותים יחויב באופן אוטומטי על בסיס חודשי חוזר. אם אושרת להשתתפות בתקופת ניסיון חינם או למבצעי קידום כלשהם, אנו מודיעים לך בזאת כי במועד פקיעת התוקף של ניסיון או מבצע כאמור, השירותים שלך ייחשבו שירותים שבגינם ניתן לגבות תשלום, אלא אם תסיים את פעולת כל השרתים או השירותים הפעילים מחשבונך.

מעת לעת, עקב (1) שינויי מחירים שאינם קשורים לחברת GNS, כגון שינויים בשיעורי מס, בתעריפי החשמל, בתעריפי הרישוי של גורמי צד שלישי ו/או מסיבות אחרות, ו/או (2) כל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי של GNS, חברת GNS שומרת במפורש על הזכות לשנות ולתקן את המחירים והתשלומים שהיא גובה בכל עת, ושינויים או תיקונים אלה יפורסמו באמצעות פרטי יצירת קשר של הלקוח וייכנסו לתוקף לאלתר ללא צורך בשליחת הודעה נוספת כלשהי ללקוח. למען הסר ספק, ככל שהלקוח רכש או קיבל מוצרים ושירותים לטווח ארוך, למשל לחודשים או לשנים, שינויים או תיקונים המבוצעים במחירים ובתשלומים ייכנסו לתוקף מיד עם החלטת GNS על שינויים כאמור.

במקרה של הסכם נפרד שנחתם בין הצדדים (בינך לבינינו) ואושר במסגרת הסכם נפרד בכתב, התשלומים ההתחלתיים והחוזרים עבור השירותים שבחרת יהיו כפי שנקבע בטופס ההזמנה המקוון הראשוני. כל תשלומי ההקמה ודמי התכנות המיוחדים אינם ניתנים להחזר. התשלומים עבור השירותים ישולמו מראש. אי תשלום במועד  עבור השירותים יוביל להשעיית השירותים או להפסקתם.

בנוסף לכך, הלקוח ישלם לחברת GNS את כל ההוצאות שהוציאה GNS במהלך מימוש זכויותיה במסגרת התנאים או הדין החל ביחס לגביית תשלום שלא שולם, לרבות שכר טרחת עו"ד, הוצאות בית משפט ועמלות של סוכנות גביה.

כל המחירים והתשלומים אינם ניתנים להחזר, אלא אם הדבר צוין באופן מפורש, גם אם המוצרים והשירותים מושעים או מופסקים לפני סיום תקופת המוצרים והשירותים.

חרף כל הוראה נוגדת, אי ביצוע תשלום כלשהו אותו חייב הלקוח מהווה הפרה יסודית של תנאים אלה על ידי הלקוח. למען הסר ספק, חברת GNS לא תספק ללקוח אף אחד מהמוצרים והשירותים עד לפירעון מלא וסופי של כל התשלומים שלא הוסדרו או שלא שולמו.

6. מדיניות פרטיות

אנו מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על המידע שאתה משתף איתנו. אנו מאמינים, שעומדת לך הזכות להכיר את שיטות העבודה שלנו בכל הנוגע למידע שאנו אוספים כשאתה מתחבר לאתר ו/או למוצרים והשירותים, ניגש אליהם או משתמש בהם. המדיניות ושיטות העבודה שלנו וסוג המידע שאנו אוספים מתוארים בפירוט במדיניות הפרטיות בכתובת: www.gns.co.il, המשולבת להלן באמצעות הפניה. אם בכוונתך להתחבר לאתר ו/או למוצרים והשירותים, לגשת אליהם או להשתמש בהם, עליך לקרוא תחילה את מדיניות הפרטיות ולאשר אותה.

7. זכויות קניין רוחני

האתר, המוצרים והשירותים, התוכן והנכסים הקנייניים של החברה, וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות לכך, לרבות, בין היתר, המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר, סימני שירות, חומרים הניתנים להגנה בזכויות יוצרים וסודות מסחריים, בין שהם רשומים או שניתן לרשום אותם (ביחד, 'קניין רוחני'), נמצאים בבעלות החברה ו/או ניתנו לה ברישיון, ומוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים חלים ועל ידי חוקים ואמנות בינלאומיות אחרות להגנה על קניין רוחני. כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש במסגרת תנאים אלה שמורות לחברה ולבעלי הרישיונות שלה.

התנאים אינם מעניקים לך כל זיקה בקניין הרוחני של החברה אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת הניתנת לביטול, בהתאם לתנאים. שום דבר האמור בתנאים אינו מהווה ויתור על הקניין הרוחני של החברה על פי כל חוק.

8. סימנים מסחריים ושמות מסחריים

'GNS', GNS™, הסימנים והסמלים של GNS וכל שאר המזהים הקנייניים שבהם משתמשת החברה בקשר לשירותים ('סימנם המסחרי של החברה') הם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין שהם רשומים ובין אם לאו. כל סימני המסחר, סימני השירות, השמות המסחריים והסמלים המופיעים באתר ו/או בשירותים שייכים לבעליהם המתאימים ('סימנים של צד שלישי'). אף זכות, רישיון או זיקה בסימני המסחר של החברה ובסימנים של צד שלישי אינם מוענקים במסגרת תנאים אלה, ואתה מסכים שלא לטעון לשום זכות, רישיון או זיקה כאמור ביחס לסימני המסחר של החברה או לסימנים של צד שלישי ולפיכך תימנע משימוש בסימנים אלה.

9. קישורים לאתרי צד שלישי

קישורים מסוימים שמסופקים להלן מאפשרים ללקוחות שלנו לצאת מן האתר ולהיכנס לאתרים או לשירותים של צדדים שלישיים. אתרים ושירותים מקושרים אלה ניתנים לנוחיותך בלבד. אתרים ושירותים מקושרים אלה אינם נמצאים בשליטתה של GNS והיא אינה אחראית לזמינותם של אתרים או שירותים חיצוניים כאמור, ואינה מעניקה להם חסות או נושאת באחריות או בחבות בגין כל תוכן, פרסום, מוצר או מידע אחר הנמצאים באתרים ובשירותים המקושרים האמורים או הזמינים מהם, או בגין כל קישור הכלול באתרים או בשירותים מקושרים. הגישה שלך לאתרים, לשירותים ולתוכן האמורים, השימוש שלך בהם והסתמכותך עליהם, והפעילות שלך מול גורמי צד שלישי כאמור, מבוצעים על אחריותך וחשבונך בלבד. GNS שומרת על זכותה להפסיק כל קישור בכל עת. בנוסף לכך, אתה מאשר ומסכים כי חברת GNS לא תישא באחריות או בחבות, במישרין או בעקיפין, בגין כל נזק או הפסד שנגרמו או שנגרמו לכאורה, עקב או בקשר לשימוש בשירותים, בתוכן, במוצרים או בחומרים אחרים הזמינים באתרים או במשאבים מקושרים כאמור או דרכם, או עקב ההסתמכות עליהם. מרבית האתרים והשירותים המקושרים האמורים מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, המסדירים את השימוש בהם. אנו ממליצים תמיד לקרוא מסמכים אלה בעיון לפני השימוש באתרים ובשירותים הללו, גם כדי לדעת איזה סוג מידע נאסף אודותיך.

10. כללי שימוש

השימוש שלך באתר ו/או במוצרים והשירותים כפוף למדיניות השימוש הקביל הרגילה של GNS ('מדיניות השימוש הקביל (AUP)'), בנוסחה התקף הזמין בכתובת: www.gns.co.il, וכפוף לכל השינויים, התיקונים וההחלפות שחברת GNS עשויה לבצע מעת לעת. אתה מתחייב למלא אחר כל הוראות מדיניות השימוש הקביל.

11. הוראות מיוחדות הקשורות לרכיבים של צד שלישי

האתר ו/או המוצרים והשירותים עשויים להכיל תוכנה, קבצים ורכיבים של צד שלישי הכפופים לתנאי רישיון קוד פתוח ולתנאי רישיון של צד שלישי ('רכיבים של צד שלישי'). זכות השימוש שלך ברכיבים כאמור של צד שלישי כחלק מהמוצרים והשירותים או בקשר אליהם כפופה לכל האישורים ותנאי הרישיון החלים, שמצורפים לרכיבים כאמור של צד שלישי, כלולים בהם או קשורים אליהם. אם ישנה סתירה בין תנאי הרישיון של רכיבים כאמור של צד שלישי לבין תנאים אלה, תנאי הרישיון של הרכיבים של צד שלישי יגברו בכל הקשור לרכיבים הקשורים הללו. תנאים אלה אינם חלים על רכיבים של צד שלישי המצורפים לאתר ו/או למוצרים והשירותים או הכלולים בהם, וחברת GNS מתנערת מכל אחריות בקשר לכך. אתה מכיר בכך שחברת GNS אינה היוצרת, הבעלים או בעלת הרישיון של רכיבים כלשהם של צד שלישי, וכי GNS אינה מעניקה כל אחריות או הצהרה, מפורשות או משתמעות, באשר לאיכות, ליכולות, לתפקוד, לביצועים או להתאמה של רכיבים של צד שלישי.

12. זמינות המוצרים והשירותים

זמינות המוצרים והשירותים ופעולתם תלויות בגורמים שונים, ולפיכך הן כפופות להסכם רמת השירות של GNS ('הסכם רמת שירות (SLA)') הזמין בכתובת: www.gns.co.il, אשר עשוי להשתנות או להתעדכן מעת לעת על ידי GNS.

חברת GNS אינה נותנת אחריות או התחייבות לכך שהמוצרים והשירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל המועדים ללא הפרעה, או כי הם יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית או יפעלו ללא שגיאות, כל זאת בכפוף ל-SLA ועל פי תנאיו.

13. שינויים באתר ובמוצרים והשירותים

ל-GNS הזכות הבלעדית לשנות, לתקן, לשפר, להחליף, להשעות, להפסיק, זמנית או לצמיתות, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את כל האתר ו/או המוצרים והשירותים או חלק כלשהו מהם, או לערוך בהם שינוי כלשהו.

14. כתב ויתור על אחריות

בכפוף להסכם רמת השירות (SLA), איננו מתחייבים (1) כי השימוש באתר ו/או בחשבון ו/או במוצרים והשירותים ופעילותם הם, או יהיו, מאובטחים, במועד, מדויקים, מלאים, ללא הפרעה, ללא שגיאות או נקיים מווירוסים, ליקויים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (2) כי GNS תתקן כל שגיאה או פגם באתר ו/או בשירותים, (2) לתת כל הצהרה בנוגע לשימוש באתר ו/או בחשבון ו/או במוצרים והשירותים ו/או בתוכן הזמין בהם או דרך האתר ו/או התוכן ו/או המוצרים והשירותים, לאי היכולת להשתמש בהם או להפעילם, או לתוצאות השימוש בהם. GNS ונציגיה מתנערים מכל התחייבות ותנאי בנוגע לשימוש באתר ו/או בחשבון ו/או במוצרים והשירותים, לרבות, בין היתר, הזמינות, האמינות או האיכות של האתר ו/או החשבון ו/או המוצרים והשירותים, ואינם נושאים, ולא יישאו, בכל אחריות שהיא בגין כל שגיאה, כשל או טעות הקשורים לחלק כלשהו מהתוכן והמידע המוצגים באתר ו/או בחשבון ו/או במוצרים והשירותים.

איננו אחראים ואיננו נושאים בכל חבות שהיא בגין כל פריט או שירות הניתנים על ידי אדם או ישות כלשהם שאינם GNS.

איננו נושאים באחריות בגין התוצאות שעשויות להגרם לך או לאחרים עקב בעיות טכניות (לרבות, בין היתר, בקשר לאינטרנט, כגון חיבורים איטיים, גודש תעבורה, עומס בשרתים, עיכובים או הפרעות), או על ידי כל ספק תקשורת או אינטרנט.

אתה מסכים לכך שהשימוש באתר ו/או בתוכן ו/או במוצרים והשירותים מבוצע כולו באחריותך.

ככל שתחומי שיפוט כלשהם אינם מתירים את ההחרגות או ההגבלות שנקבעו להלן, יתכן שההחרגות וההגבלות המפורטות לעיל לא יחולו בהיקפן המלא.

15. הגבלת  אחריות

בהיקף המרבי המותר על פי חוק, בשום מקרה לא תישא GNS, לרבות נציגיה, בכל אחריות בגין (1) כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי, או בגין כל אובדן רווחים או אובדן הכנסות, עקב השימוש במוצרים והשירותים על ידי הלקוח או צד שלישי כלשהו או עקב כל כשל במוצרים והשירותים; או (2) כל אובדן נתונים או השחתת נתונים, לרבות אובדן נתונים כתוצאה מעיכובים, אי-מסירה, מסירה מוטעית, הפרעות לשירות, כשל של GNS, החזרת שרתים על ידי GNS, כשל בשרתים, טעינה מחדש של מערכת הפעלה או תוכנה אחרת בשרת או עקב רשלנות מצידה של GNS. הלקוח נושא באחריות הבלעדית להגנה, לגיבויים ולהעברתם לארכיון של כל הנתונים שבבעלות הלקוח או בשליטתו או שהלקוח שידר, המאוחסנים אצל GNS או על שרת כלשהו שבבעלות GNS או המופעל על ידה.

בשום מקרה לא תעלה חבותה המצרפית של GNS בגין כל תביעה במסגרת תנאים אלה והסכם רמת השירות על הסכום הנמוך מבין: (1) 5,000$US; או (2) הסכום המצרפי ששולם בפועל על ידי הלקוח לחברת GNS במהלך 12 החודשים שקדמו לתביעה האמורה.

חברת GNS מספקת את כל המוצרים והשירותים 'כפי שהם', ללא אחריות מכל סוג, מפורשת או משתמעת, ומתנערת מכל אחריות משתמעת, לרבות, בין היתר, אחריות משתמעת לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת.

הלקוח נושא באחריות הבלעדית בגין הבחירה במוצרים והשירותים, השימוש בהם והתאמתם לצרכיו, וחברת GNS אינה נושאת בקשר לכך בכל אחריות שהיא.

לא תועלה על ידי הלקוח כל טענה נגד GNS לאחר חלוף שנתיים (2) ממועד האירוע המהווה את הבסיס לטענה האמורה.

הלקוח מאשר ומסכים כי הקבלה של זיכוי שירות כפי שנקבע ב-SLA מהווה הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשות הלקוח, וחרף כל הוראה נוגדת הכלולה בתנאים אלה ובכפוף ל-SLA, חברת GNS לא תפצה את הלקוח ולא תישא בכל חבות כלפיו בכל מקרה שהוא, לרבות, בין היתר (1) שטח דיסק לא מספיק בשרתים; (2) תקלות בחומת האש; וכן (3) התקפת מניעת שירות (התקפת DOS) או התקפת מניעת שירות מבוזרת (התקפת DDOS).

אתה לא תבקש, ותוותר על כל זכות לבקש, את השבתם של נזקים אחרים, לרבות נזקים תוצאתיים, אובדן רווחים, נזקים עקיפים או מקריים, מאיתנו ומנציג GNS.

ככל שתחומי שיפוט כלשהם אינם מתירים את ההחרגות או ההגבלות שנקבעו להלן, יתכן שההחרגות וההגבלות המפורטות לעיל לא יחולו בהיקפן המלא.

16. מדיניות הבטחת גיבוי

גיבויים כלשהם של נתוני הלקוח אינם מובטחים, ואינם יכולים להיות מובטחים, על ידי GNS. GNS ממליצה בחום ללקוח ליצור, בעצמו או על ידי צד שלישי שאינו GNS, גיבויים תקופתיים של נתוניו. למען הסר ספק, כלקוח אתה אחראי לגבות את נתוניך במיקום שלך או בכל מיקום מרוחק אחר.

GNS אינה נושאת באחריות כלשהי עקב תקלות בגיבויים, אובדן נתונים או שלמות הנתונים. אם חלק כלשהו מהנתונים שלך ניזוק, נמחק, אבד או הושחת בכל צורה שהיא, או אינו זמין מכל סיבה אחרת עקב הפסקה או השעיה של חשבונך בהתאם לתנאים אלה ו/או למדיניות השימוש הקביל, GNS לא תישא בכל התחייבות או אחריות כלפיך.

17. שיפוי

אתה מסכים להגן על GNS ונציגיה, לשפותם ולפטור אותם מכל אחריות, מפני וכנגד כל טענה, נזק, התחייבות, הפסד, חבות, עלות, חוב והוצאה (לרבות, בין היתר, שכר טרחת עו"ד) עקב: (1) השימוש או השימוש לרעה שלך, אי היכולת שלך להשתמש ו/או הפעילויות שלך בקשר לאתר ו/או לחשבון ו/או למוצרים והשירותים ו/או התוכן; (2) הפרה מצידך של תנאים אלה, מדיניות השימוש הקביל (AUP) ו/או הדין החל; (3) הפרה מצידך של זכויות צד שלישי כלשהן, לרבות, בין היתר, זכויות קניין רוחני או זכויות פרטיות של צד שלישי כאמור ביחס לשימוש שלך במוצרים ובשירותים; וכן (4) כל נזק מכל סוג שהוא, ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שאתה עשוי לגרום לצד שלישי כלשהו בקשר לאתר ו/או לחשבון ו/או למוצרים ולשירותים. מובהר בזאת כי ההתחייבות האמורה להגנה ושיפוי תישאר בתוקפה גם לאחר סיום תנאים אלה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו שומרים על הזכות לקבל על עצמנו את ההגנה והשליטה הבלעדיות בכל עניין הכפוף לשיפוי מצידך, ופעולה כזו לא תשחרר אותך מהתחייבויות השיפוי שלך המפורטות להלן, ובמקרה כזה אתה תשתף איתנו פעולה באופן מלא בכל הגנה שעומדת לרשותנו. אתה מסכים שלא להסדיר כל עניין הכפוף לשיפוי מצידך מבלי לקבל מאיתנו תחילה אישור מפורש בכתב.

18. תיקונים לתנאים

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות תנאים אלה מעת לעת, לרבות כל כתב מדיניות אחר המשולב בהם, לרבות, בין היתר, מדיניות השימוש הקביל (AUP), הסכם רמת השירות (SLA) ומדיניות הפרטיות. לפיכך אנו ממליצים לך לקרוא שוב דף זה לעתים קרובות. במקרה של שינוי מהותי כלשהו, אנו נעשה מאמצים סבירים לפרסם הודעה ברורה באתר ו/או נשלח לך הודעת דוא"ל (ככל שתספק לנו כתובת דוא"ל כאמור) בנוגע לשינוי כזה. שינויים מהותיים כאמור ייכנסו לתוקף 48 שעות לאחר פרסום ההודעה האמורה באתר ו/או שליחתה בדוא"ל, המוקדם מבניהם. אחרת, כל שאר השינויים בתנאים אלה נכנסים לתוקף החל בתאריך 'עדכון אחרון', והמשך השימוש שלך באתר ו/או במוצרים והשירותים בתאריך העדכון האחרון או לאחריו יהווה את אישורך לשינויים הללו ואת הסכמתך להיות מחויב בהם. במקרה שיתעורר הצורך לעדכן את התנאים, מדיניות השימוש הקביל, הסכם רמת השירות ו/או מדיניות הפרטיות על מנת לציית לדרישות חוקיות כלשהן, העדכונים ייכנסו לתוקף לאלתר, או כנדרש על פי החוק וללא כל הודעה מוקדמת.

19. הפסקה או השעיה של חשבונך

תנאים אלה יישארו בתוקף עד לסיומם כפי שנקבע להלן.

התקופה שנקבעה בטופס ההזמנה ו/או בדף הרישום שבאתר ('התקופה') נחשבת תקופה המתחילה במועד רישום הלקוח, ותסתיים עם מתן הודעה מוקדמת בכתב של 30 יום על ידי מי מהצדדים ('תקופת ההודעה'). הלקוח מסכים ומאשר כי חרף האמור לעיל, סיום על ידי הלקוח אינו תקף במהלך מחזור החיוב החודשי, ותחת זאת סיום כזה על ידי הלקוח ייכנס לתוקף בתום מחזור החיוב החודשי המתאים.

חרף האמור לעיל, ל-GNS תעמוד הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפסיק באופן מידי את המוצרים והשירותים ו/או כל מעורבות עם הלקוח בעת הפרה כלשהי על ידי הלקוח של תנאים אלה ו/או מדיניות הפרטיות ו/או ה-SLA ו/או ה-AUP ו/או הדין החל.

למען הסר ספק, במקרה של הפסקת המוצרים והשירותים בהתאם לסעיף 19 זה, מכל סיבה שהיא, הלקוח:

  1. יישא באחריות הבלעדית והמלאה להעברת כל החומרים והנתונים של הלקוח מ-GNS לישות חדשה בהתאם להוראות הלקוח; וכן
  2. ישלם לחברת GNS לאלתר את כל התשלומים שלא שולמו.

מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל, הסעיפים 'קניין רוחני', 'כתב ויתור על אחריות', 'הגבלת חבות', 'שיפוי' וכן 'כללי' יישארו בתוקפם גם לאחר סיום התנאים.

כמו כן, GNS רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפסיק את פעילות המוצרים והשירותים או חלק כלשהו מהם, באופן זמני או לצמיתות. אתה מסכים ומאשר כי GNS אינה נושאת בכל אחריות ביחס להפסקת פעילות האתר ו/או החשבון ו/או המוצרים והשירותים ולאובדן נתונים כלשהם, או בקשר לכך.

עלינו לציין כי באפשרותנו להשעות את חשבונך אם לדעתנו, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, מתרחש אחד (או יותר) מהאירועים הבאים: (א) קיים סיכון לאבטחה או לפרטיות של חשבונך; (ב) קיים איום על האבטחה או השלמות של הרשת או השרתים שלנו; (ג) ההשעיה נדרשת על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של GNS, משתמשיה והציבור; (ד) ישנה עילה להפסקת חשבונך; (ה) הפרת תנאים אלה, את מדיניות הפרטיות, ה-AUP ו/או הדין החל; ו/או (ו) אנו נדרשים לעשות זאת על פי חוק. אנו עשויים לספק לך הודעה בכל מקרה של השעיה כאמור. במהלך ההשעיה כאמור, לא תוכל להשתמש בחשבונך ו/או במוצרים והשירותים או לגשת אליהם. במקרה שבו נחליט, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי הסיבה להשעיית הגישה לחשבונך נפתרה, אנו נשחזר את הגישה לחשבונך.

20. כללי

(א) תנאים אלה מהווים תנאים ותניות ממצים בינך לבין החברה בכל הקשור לנושא שלהם, והם גוברים על כל ההסכמות או ההבנות הקודמות או המקבילות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה, (ב) כל טענה הקשורה לאתר ו/או למוצרים והשירותים הכלולים בו תוסדר על פי חוקי מדינת ישראל, ותפורש בהתאם להם, ללא הוראות התנגשות דינים, (ג) כל מחלוקת הנובעת מהאתר ו/או השירותים או הקשורה אליהם תופנה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ואתה מסכים לסמכות ולמקום השיפוט הבלעדיים שלהם. אתה מסכים לוותר על כל טענות ההגנה של היעדר סמכות שיפוט אישית ופורום לא נאות ומסכים לכך שהמצאה תבוצע באופן המותר בדין החל או על פי כללי בתי המשפט. חרף האמור לעיל, GNS רשאית לבקש סעד של צו מניעה בכל בית משפט מוסמך, (ד) תנאים אלה אינם יוצרים, והם לא יפורשו כיוצרים, כל יחסי שותפות, מיזם משותף, עובד מעביד, שליחות או יחסי זכיין-בעל זיכיון בין הצדדים להלן, (ה) שום ויתור על ידי אחד הצדדים על הפרה כלשהי או על כשל כלשהו במסגרת תנאים אלה לא ייחשב ויתור על כל הפרה או כשל קודמים או עתידיים. כל הכותרות או כותרות הסעיפים הכלולות בתנאים אלה הוכנסו לצורכי נוחות בלבד, ואינן מגדירות או מבארות סעיף או הוראה כלשהם במסגרתם, (ו) אתה מאשר ומסכים כי עילת תביעה כלשהי שעשויה להיות לך אשר נובעת מהאתר ו/או השירותים או הקשורה אליהם, חייבת להיפתח בתוך שנה אחת (1) לאחר התגבשות עילת התביעה. אחרת, עילת תביעה כאמור תתיישן לצמיתות, (ז) אם הוראה כלשהי בתנאים אלה נקבעת על ידי בית משפט מוסמך כלשהו כבלתי אכיפה, הוראה זו תוגבל או תבוטל בהיקף המינימלי הנחוץ כדי שתנאים אלה יישארו בתוקף מלא, כך שיקיימו באופן הקרוב ביותר את הכוונה המגולמת בהם, (ח) אינך רשאי להמחות או להעביר תנאים אלה (לרבות הזכויות והתחייבויות כלשהן במסגרתם) ללא אישור בכתב מראש, וכל ניסיון לעשות כן תוך הפרת האמור לעיל יהיה בטל. אנו רשאים להמחות או להעביר תנאים אלה ללא הגבלה או הודעה, (ט) שום תיקון של תנאים אלה לא יהיה מחייב אלא אם בוצע בכתב ונחתם על ידי GNS, וכן (י) הצדדים מסכימים כי כל התכתובות הקשורות לתנאים אלה ייערכו בכתב בשפה האנגלית.

למידע, שאלות או הודעה על שגיאות, יש לפנות אל:

בכל שאלה (או הערה) או הבהרה בנוגע לתנאים ו/או המוצרים והשירותים, אתה מוזמן לשלוח אלינו הודעת דוא"ל ואנו נעשה מאמץ להשיב לה בתוך פרק זמן סביר: [email protected].

באתר זה נעשה שימוש בקבצי COOKIES, למידע נוסף ניתן לעיין במדינות הפרטיות.
המשך גלישתך באתר זה מהווה הסכמה לתנאי השימוש ולשימוש בקבצי COOKIES.