30 ימי התנסות חינם - הרשמו עכשיו!
תנאי שימוש

מדיניות שימוש קביל

הקדמה

מדיניות שימוש קביל זו (כפי שתעודכן, תתוקן או תורחב מעת לעת בהתאם למפורסם באתר האינטרנט של GNS, 'מדיניות שימוש קביל' או 'AUP') של GNS והחברות המסונפות לה ('GNS') נועדה להגן על הלקוחות של GNS, משתמשי אתר האינטרנט של GNS, המוצרים והשירותים של GNS וכדי להבטיח את המשך הציות לכל החוקים והתקנות החלים.

אם אינך מסכים למדיניות שימוש קביל זו, אל תיכנס, תתחבר או תיגש לאתר ו/או לאף אחד מהמוצרים והשירותים ואל תשמש בהם.

מדיניות שימוש קביל זו חלה על כל לקוח שנרשם כמנוי למוצרים והשירותים.

יש לקרוא מדיניות שימוש קביל זו בשילוב עם התנאים, הסכם רמת השירות (SLA) ומדיניות הפרטיות.

מונחים המופיעים בהדגשה  במדיניות זו מבלי שהוגדרו בה יפורשו בהתאם למשמעות שניתנה להם בתנאים, בהסכם רמת השירות או במדיניות הפרטיות, לפי העניין.

הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא קרא, הבין וקיבל את הוראות התנאים, הסכם רמת השירות (SLA), מדיניות הפרטיות ומדיניות שימוש קביל זו.

בשימוש במוצרים והשירותים, הלקוחות הם האחראים, ויישארו האחראים, לציות להוראות מדיניות שימוש קביל זו ולכל הפרה המשויכת, או שניתן לשייך ללקוחות ולמשתמשים שלהם, בין אם בהרשאה מאת  הלקוח או GNS ובין שלא. על הלקוחות לנקוט כל צעד סביר על מנת להבטיח שהם והמשתמשים שלהם מצייתים להוראות מדיניות שימוש קביל זו.
מדיניות שימוש קביל זו אינה (א) מחייבת את GNS לבצע כל פעולת מעקב, סקירה או פיקוח בנוגע לנתונים ו/או לתוכן ו/או למידע המאוחסנים בשרתי GNS ו/או המנוהלים על ידי הלקוח במסגרת חשבונו; או (ב) יוצרת כל התחייבות או חובה מצידה של GNS כלפי גורם כלשהו שאינו הלקוח. חובתו של הלקוח להודיע לחברת GNS על כל הפרה של החוק או של מדיניות שימוש קביל זו.

GNS מתנערת במפורש מכל אחריות לנתונים ולתוכן ששודרו דרך GNS או באמצעותה, המאוחסנים באופן זמני או לצמיתות בשרת כלשהו של GNS או על ידי שימוש בחשבון, ובגין המעשים או המחדלים של הלקוחות ו/או של לקוחות ומשתמשים כלשהם שלהם.

בנוסף לכל פעולה אחרת בה חברת GNS עשויה לנקוט במסגרת מדיניות שימוש קביל זו, GNS שומרת על הזכות לשתף פעולה באופן מלא עם כל חקירה פלילית של נתונים, מידע או תוכן הנמצאים בשרתיה ו/או ששימשו למטרות פליליות על ידי שימוש במוצרים והשירותים.

אבטחת הלקוחות והתחייבויות לסודיות

הלקוח אחראי: (א) לנקוט זהירות סבירה כדי להבטיח את אבטחת חשבונו; (ב) לשמור על הסודיות של סיסמת חשבונו; (ג) להבטיח שכל הפעילויות המבוצעות בקשר עם החשבון תואמות להוראות התנאים, מדיניות שימוש קביל זו והדינים החלים. הלקוח מאשר ומסכים כי GNS אינה אחראית לניהול הפנימי של חשבונו ולנתונים, תוכן ומידע כלשהם המאוחסנים בו.

הלקוח נושא באחריות הבלעדית לכל חדירה לחשבונותיו ולהפרות האבטחה בהם, אלא אם קיים כיסוי ספציפי אחר באמצעות חבילת שירות ייעודית לניהול האבטחה או לאבטחה באמצעות חומת אש שהלקוח הזמין מחברת GNS.

פעילויות אסורות

א. הלקוחות אינם מורשים לפרסם, לשדר או לאחסן נתונים או תוכן בחשבון או דרכו ו/או במוצרים והשירותים אשר, על פי החלטתה הבלעדית של GNS, מהווים הפרה של כל חוק, תקנה, הוראה, צו בית משפט או הליך חוקי אחר ברמה הפדראלית, המדינתית, המקומית או הבינלאומית ('הדינים החלים'). באחריות הלקוחות  לקבוע אילו דינים חלים יחולו על השימוש שלהם במוצרים והשירותים. תוכן אסור כולל, בין היתר: (א) נתונים, מידע, תוכן או קוד המסייעים לביצוע הפרה של מדיניות שימוש קביל זו או הדינים החלים או המתארים דרכים להפרתם; או (ב) כתובות או מידע שנאספו; או (ג) אתרי 'דייג'; או (ד) אתרים המבצעים פרסום באמצעות ספאם (spamvertising).

ב. הלקוחות אינם רשאים לשדר, להפיץ, להוריד, להעתיק, לשמור במטמון, לארח או לאחסן באופן אחר בחשבונם כל מידע, נתון, חומר או עבודה המפרים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים או המפרים זכות סוד מסחרי כלשהי של כל אדם אחר. GNS בעלת הזכות הבלעדית והמוחלטת להשבית את הגישה לתוכן מפר או להסירו ככל שהדבר נדרש על פי חוק או תקנה כלשהם, לרבות, בין היתר, חוק זכויות יוצרים של המילניום הדיגיטלי (Digital Millennium Copyright Act) משנת 1998.

ג. הלקוחות אינם רשאים להשתמש בחשבונם ו/או במוצרים והשירותים כדי (1) לשלוח באינטרנט הודעות בצובר (bulk messages) שלא התבקשו (כלומר, 'שליחת ספאם'), (2) ליצור בלוג או בלוגים מזויפים שנועדו לקדם, או שסביר כי הם מקדמים, את אתרי האינטרנט המשויכים למחבריהם או שנועדו לשפר את דירוגי מנוע החיפוש של אתרים משויכים (כלומר, 'splog'), או (3) לשלוח ספאם לאתרי בלוגים או לפרסם באופן אוטומטי הערות אקראיות או מבצעים אקראיים לשירותים מסחריים בבלוגים (כלומר, 'בלוגים לספאם'). על המשתמשים לציית לכל הוראות החקיקה והתקנות הרלוונטיות בנוגע לדואר אלקטרוני מסחרי בצובר, לרבות החוק האמריקאי למניעת ספאם – CAN-SPAM Act משנת 2003. שליחת דואר אלקטרוני לרשימות תפוצה – הלקוחות אינם רשאים לשלוח הודעות דוא"ל שלא התבקשו לרשימות תפוצה, שהן הודעות דוא"ל שנשלחות לנמענים שלא נתנו את הסכמתם להודעות דוא"ל מהלקוח באמצעות 'אישור הצטרפות מאושר' (Confirmed Opt-In) או 'אישור הצטרפות במעגל סגור' (Closed-Loop Opt-In). לקוחות השולחים הודעות דוא"ל לרשימות תפוצה חייבים לשמור על רשומות מלאות ומדויקות של כל ההסכמות ואישורי ההצטרפות ולספק רשומות אלה ל-GNS על פי בקשתה. אם הלקוח אינו יכול לספק הוכחה חיובית הניתנת לאימות לגבי הסכמות ואישורי הצטרפות כאמור, GNS תראה בהודעות הדוא"ל לרשימות תפוצה הודעות שלא התבקשו. רשימות דיוור – על הלקוח נאסר להפעיל רשימות דיוור, מערכות של רשימות תפוצה (listserv) או שירותי דיוור שאינם מיועדים לקהל שנרשם מרצונו והסכים לקבל מידע בהודעות הדוא"ל באמצעות תהליך 'אישור הצטרפות מאושר' או 'אישור הצטרפות במעגל סגור', או שהעמיד לרשות הלקוח את כתובת הדוא"ל שלו לצורך הפצת מידע. לקוחות המפעילים רשימות דיוור חייבים לשמור על רשומות מלאות ומדויקות של כל ההסכמות והבחירות מסוג 'אישור הצטרפות מאושר' או 'אישור הצטרפות במעגל סגור' ולספק רשומות אלה ל-GNS על פי בקשתה. אם הלקוח אינו מספק הוכחה חיובית הניתנת לאימות לגבי הסכמות ובחירות מסוג 'אישור הצטרפות מאושר' או 'אישור הצטרפות במעגל סגור' כאמור, GNS תראה ברשימת דיוור זו רשימה שלא התבקשה. כל לקוח המנהל רשימת דיוור חייב גם לאפשר לכל גורם ברשימה להסיר עצמו ממנה באופן אוטומטי ולצמיתות.

ד. מבלי לגרוע מהמפורט להלן במדיניות שימוש קביל זו, הלקוח מתחייב בזאת כי הוא אינו פועל באף אחת מהדרכים הבאות:

 • זיוף, תיאור מסולף, השמטה או מחיקה של כותרות הודעות, מידע בדואר חוזר או כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), במטרה להסתיר או לשבש את מקור הודעה.
 • יצירה או שליחה של וירוסים, תולעים או סוסים טרויאניים באינטרנט, הצפת דוא"ל או הפצצות דוא"ל, או יצירת מתקפות מניעת שירות.
 • פריצה ו/או פגיעה, או סיוע לאחרים לפגוע באבטחה או בשלמות המוצרים או המערכות של GNS.
 • שידול לביצוע פעילות בלתי חוקית כלשהי, אפילו אם הפעילות עצמה לא בוצעה.
 • איום בפציעה, או עידוד לגרום לפציעה או להשמיד רכוש.
 • הטרדת אחרים, או עידוד של התנהגות מטרידה.
 • עיסוק בהונאה ישירה, או שימוש בשירותים על מנת לבצע מעשי הונאה כגון הונאת פירמידה.
 • איסוף מידע אישי אודות אחרים ללא אישורם או הסכמתם.
 • מתן הנחיות לאחרים בפעילויות אסורות.
 • שימוש בשירותים על מנת להפיץ או להציג תמונות המסווגות על פי החוק האמריקאי כפורנוגרפיית ילדים, ארוטיקה של ילדים (ללא התייחסות למעלות הספרותיות או האומנותיות) ו/או יחסי מין עם בעלי חיים; ו/או פעולה באופן שעלול לגרום לפעולה רגולטורית שלילית כנגד GNS, להטיל עלינו חבות כלשהי מכל סיבה שהיא, או לפגוע בדימוי הציבורי, במוניטין או בשם הטוב של GNS, כפי שאנו נקבע לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
 • יצירת בלוג או בלוגים מזויפים שנועדו לקדם, או שסביר כי הם מקדמים, את אתרי האינטרנט המשויכים למחבריהם או לשפר את דירוגי מנוע החיפוש של אתרים משויכים.
 • שליחת ספאם לאתרי בלוגים או פרסום אוטומטי בבלוגים של הערות אקראיות או קידומים עבור שירותים מסחריים.
 • הפרה של זכויות קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים של GNS או של צד שלישי אחר כלשהו, לרבות, בין היתר, שידור, או הנגשה באופן אחר, של תוכן כלשהו המפר כל פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכות יוצרים או זכויות קנייניות אחרות של גורם כלשהו.
 • גרימה או יצירת הפרות אבטחה או הפרעות לתקשורת הרשת ו/או לקישוריות, לרבות סריקת פורטים, הצפות Ping, הפצצת דוא"ל, התחזות של מנות (packet spoofing), התחזות של כתובות IP (IP spoofing) וזיוף פרטי ניתוב.
 • ביצוע כל צורה של פעילות רשת המיירטת נתונים שלא כוונו לשרת הלקוח.
 • התחמקות או עקיפה של אימות משתמש או האבטחה של כל מארח, רשת או חשבון, לרבות פריצה או התקפה מסוג brute-force או תקיפה מילונית (dictionary attack).
 • הפרעה לשירות או מניעה של שירות לכל משתמש, מארח או רשת שאינם המארח של הלקוח, כגון התקפת מניעת שירות או התקפת מניעת שירות מבוזרת.
 • התנהגות שנועדה להימנע מהגבלות או ממגבלות גישה לשירותים, למארחים או לרשתות ספציפיים, לרבות זיוף של כותרות מנות או פרטי אימות אחרים.
 • תמיכה בביצוע כל פעילות בלתי חוקית, אפילו אם הפעילות אינה מבוצעת.
 • שימוש בתוכנית כלשהי, או שליחת הודעות מכל סוג, שנועדו להפריע להפעלה במסוף המשתמש או להשביתה.
 • שימוש ברשת של GNS לצורך קבלת תשובות להודעות דוא"ל לרשימות תפוצה שלא התבקשו.
 • זיוף של כותרות דואר אלקטרוני ('התחזות').
 • שליחת ספאם דרך שרת proxy של צד שלישי, צבירת רשימות proxy או התקנת תוכנת proxy לשליחת הודעות דוא"ל.
 • הגדרת התצורה של שרת דוא"ל לקבלה ועיבוד של הודעות צד שלישי במטרה לשלוח אותן ללא זיהוי ואימות המשתמש.
 • אירוח דפי אינטרנט שפורסמו בתוך 'דוא"ל ספאם' שנשלח מרשת אחרת (spamvertising).
 • אירוח דפי אינטרנט או אספקת שירותים שתומכים בספאם.
 • הודעות, פרסומים או שידורים אחרים כלשהם הנשלחים בצובר מבלי שהתבקשו דרך מדיה כגון פוסטים בבלוגים, הודעות בחדרי IRC / צ'ט, רישומים בספרי אורחים, רישומים ביומן של גורם מפנה של HTTP, פוסטים בקבוצות דיון, הודעות קופצות, הודעות מיידיות או מסרונים.
 • שימוש בתשתית לצורך כריית מטבעות קריפטו או שימוש במעבדי שרתים מעבר לרמת השימוש הרגילה למשך פרק זמן ארוך.
 • הנחיית אחרים בכל פעילות האסורה על פי מדיניות שימוש קביל זו ו/או הדינים החלים.
 • הלקוח לא ישתמש בכתובות IP שלא הוקצו לו על ידי GNS. GNS שומרת על הזכות להשעות את הגישה לרשת של כל שרת המשתמש בכתובות IP שחורגות מהטווח שהוקצה.
 • הלקוחות אינם רשאים להפעיל ולנהל שרתי IRC המחוברים לרשתות IRC גלובליות כגון Undernet, EFnet ו-DALnet. אסור השימוש בתוספי IRC, בסקריפטים, בהרחבות, בשכפולים או בתוכנה אחרת שנועדו לשבש או למנוע את השירות ממשתמשים אחרים. הפרעה לפעילות או שימוש לרעה בפעילות IRC אסורים במפורש על פי מדיניות השימוש הקביל, לרבות (1) שיבוש או מניעה של שירות, או (2) השימוש ב'בוטנטים' או צירופם או השימוש בכלי BNC של IRC או ב-proxy אחר ובתוכנה לניתוב מחדש. אם שרתי ה-IRC של הלקוח נפרצים לעתים קרובות או מותקפים בהתקפות מניעת שירות או מניעת שירות מבוזרת שמשבשות או מונעות את השירות ללקוחות אחרים או למשתמשים אחרים, GNS עשויה להגדיר ניתוב ריק (null-route) לשירות של לקוח זה, לסנן אותו, להשעותו או להפסיקו.
 • אסורה בעלות בחשבונות מרובים בפלטפורמה (במותג מסוים או בין שותפים או מסונפים מרובים).

למען הסר ספק, כל הפעילויות והפעולות של הלקוח מבוצעות ויבוצעו בהתאם לכל חוק, מבלי לפגוע בקהל או בצד שלישי כלשהו, ועליו להימנע בכל עת משימוש בכל דרך פעולה המוליכה שולל, מטעה או שאינה אתית, הפוגעת או שעשויה לפגוע ב-GNS או בגורם צד שלישי כלשהו. המשתמש מסכים ומתחייב בזאת כי השירותים המסופקים על ידי GNS לעולם לא ישמשו את המשתמש ו/או כל גורם צד שלישי לצורך פעילויות הכוללות תוכן שבמהותו: משמיץ; ו/או מגונה; ו/או מהווה לשון הרע; ו/או מפלה; ו/או פוגעני; ו/או מטעה; ו/או גס – מכיל או מתקין וירוסים, תולעים, באגים, סוסים טרויאניים או קוד, קבצים או תוכניות אחרות שמטרתם היא, או שהם מסוגלים, להפריע לתפקוד של תוכנה או חומרה כלשהן, לגרום להן נזק או להגביל את פעולתן; ו/או אלימות, לרבות קידום ועידוד של טרור, אלימות נגד אנשים, בעלי חיים או רכוש או עיסוק בכך; ו/או פורנוגרפיית ילדים ופדופיליה לרבות, בין היתר, כל תוכן המקדם, מעודד או משלב ניצול של ילדים; ו/או תרופות מרשם – מקדם או מעודד מכירה או הפצה או עוסק בכך; ו/או פעולות הקשורות להימורים שאינם ברישיון או תחת אסדרה על פי חוק; ו/או לא חוקי או מקדם או מעודד פעילות לא חוקית.

הגבלות נוספות ופעילויות אסורות

בנוסף לכל הפעילויות האסורות שנקבעו ופורטו במדיניות שימוש קביל זו ומבלי לגרוע מכל הוראה נוגדת, הלקוח מסכים ומתחייב בזאת לא לבצע את הפעולות הבאות: (א) שמירת עותקים מרובים של קבצים זהים ו/או דומים במהותם; (ב) שימוש במוצרים ובשירותים או בשרתים כלשהם של GNS לצורכי גיבוי; ו/או (ג) שימוש במוצרים ובשירותים לצורך שידור קבצים במקביל לכמות גדולה של משתמשים (megauploading), ובאופן ספציפי תוך שימוש בשירות Cloud File Server; (ד) אחסון בשירות Cloud File Server של נפח אחסון ממוצע העולה על 1TiB לכל משתמש פעיל.

 התחייבויות הלקוח

א. הלקוח יבקש וישיג את כל הרישיונות, ההיתרים ושאר האישורים הדרושים למילוי התחייבויותיו במסגרת התנאים, מדיניות שימוש קביל זו וכל הדינים החלים.

ב. הלקוח מסכים ומתחייב כי כל התכנים והפעילויות המנוהלים דרך החשבון ו/או המוצרים והשירותים הם באחריותו הבלעדית. יחד עם זאת, הלקוח מאשר בזאת כי על אף שחברת GNS אינה מבצעת סינון מקדים של התוכן שבו משתמש הלקוח דרך החשבון ו/או המוצרים והשירותים, עומדת ל-GNS הזכות, אך לא החובה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר או לסרב לספק את המוצרים והשירותים בכל מקרה של תוכן פוגעני או בעקבות דרישה של רשות חוקית כלשהי, מבלי לתת ללקוח כל סוג של פיצוי, כספי או אחר. הלקוח מסכים כי עליו לבצע הערכה של השימוש בכל חלק מהתכנים והפעילויות שלו, והוא יישא בכל הסיכונים המשויכים לכך.

ג. בעת ביצוע התחייבויותיו במסגרת מדיניות זו הלקוח יפעל בכל עת על פי כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות, הפסיקות ופסקי הדין החלים, שיטות העבודה והנהלים.

ד. הלקוח מתחייב כי עבודתו עם GNS בכל הקשור למוצרים והשירותים אינה דורשת את הסכמתם של אדם או ישות כלשהם. המשתמש מתחייב בזאת כי, בכל עת במהלך תקופת העבודה עם GNS, כל התוכנה, החומרה, קטעי הקוד, האלגוריתמים, הפיתוחים ו/או רכיבים אחרים של הלקוח ('המשאבים הטכנולוגיים') שבהם משתמש הלקוח, ניתנו ללקוח ברישיון כדין על ידי גורמי צד שלישי ו/או פותחו באופן עצמאי על ידי הלקוח, ומכל בחינה השימוש בהם על ידי הלקוח מבוצע בהתאם למדיניות שימוש קביל זו ובהתאם לכל חוק. למען הסר ספק, ל-GNS עומדת הזכות, אך לא החובה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר או לסרב לספק את המוצרים והשירותים בכל מקרה של שימוש לא חוקי במשאבים הטכנולוגיים, מבלי לתת ללקוח פיצוי מכל סוג, כספי או אחר. המשתמש מסכים כי עליו לבצע הערכה של השימוש בכל חלק מהתכנים והפעילויות שלו, וכי הוא נושא בכל הסיכונים המשויכים לכך.

ה. הלקוח ימנע ממתן כל הצהרה, התחייבות או הבטחה לגורם צד שלישי כלשהו ביחס למפרטים, לתכונות או ליכולות של המוצרים והשירותים שסופקו על ידי GNS, שאינן עולות בקנה אחד עם הספרות, הפרוטוקולים, ההכשרות, ההסברים וההתחייבויות שניתנו ללקוח בכתב על ידי GNS.

חקירות משפטיות

הלקוחות ישתפו פעולה באופן מיידי עם כל חקירה אזרחית או פלילית בנוגע לשימוש בחשבונם ו/או במוצרים ובשירותים ויפעלו על פי הוראותיה, לרבות, בין היתר, הפעולות הבאות: צווים לגילוי מסמכים, צווי הבאה, צווי הקפאה, צווי חיפוש, בקשות למידע, האזנות, יירוטים ומעקבים אלקטרוניים, בקשות להעתקת פרטי חשבון משתמש (preservation request) וכל צו אחר של בית משפט, גוף ממשלתי או גוף רגולטורי (כל אחת מאלה: 'חקירה'). GNS רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לחייב את הלקוח או כל אדם הנדרש לציית להוראות חקירה בעלויות והוצאות סבירות הקשורות לציות של GNS לכל חקירה כאמור. GNS שומרת על הזכות לציית להוראות חקירה כלשהי מבלי לתת ללקוח כל הודעה. GNS שומרת על הזכות לגלות מידע הקשור ללקוחות ולשימוש שלהם בחשבונותיהם ו/או במוצרים ובשירותים או למידע ששודר, נמצא בבעלות או משודר על ידי הלקוח או מטעמו, אם מבוצע גילוי של מידע כאמור בקשר לחקירה או על מנת למנוע את המוות או הפציעה של אדם כלשהו, בהתאם לקביעתה של GNS על פי שיקול דעתה הבלעדי.

השלכות ההפרה של מדיניות שימוש קביל זו

א. GNS רשאית לאכוף מדיניות שימוש קביל זו, עם או ללא מתן הודעה ללקוח, באמצעות כל פעולה שתראה לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. אכיפה כאמור עשויה לכלול, בין היתר:

 • השעיה או הפסקה של חשבון הלקוח.
 • השעיה או הפסקה של גישת הלקוח למוצרים ולשירותים.
 • מחיקת רשומות DNS מהשרתים.
 • חסימת דואר אלקטרוני או כל שירות רשת אחר.
 • ביצוע ניתוב ריק (null-route) של כתובת IP.
 • חיוב הלקוח בעלויות מנהליות ו/או בתשלומים רטרואקטיביים.
 • פתיחת הליכים משפטיים למניעת הפרות ו/או לגביית דמי נזק, אם ישנם, שנגרמו כתוצאה מהפרות.
 • נקיטת כל פעולה משפטית נגד לקוח לצורך אכיפת הציות למדיניות שימוש קביל זו ו/או לכל הדינים החלים.

ב. אם לקוח כלשהו משתמש במוצרים ובשירותים באופן שגורם, או עשוי לגרום, לכך שחברת GNS תצורף ל'רשימה שחורה' או תיחסם, GNS שומרת על הזכות הבלעדית והמוחלטת להשעות לצמיתות או להפסיק את אספקת המוצרים והשירותים ללקוח זה.

ג. הסרת חסימה – אם, כתוצאה מפעולות של הלקוח, שרתי הדואר או טווחי כתובות ה-IP של GNS מוכנסים לרשימות 'חור שחור' או למערכות תוכנה אחרות לסינון דוא"ל, GNS תחייב את הלקוח בסך 100$ למפרע ובסך 100$ לכל שעה לאחר מכן עבור פעולות תיקון כלשהן שתהיינה הנחוצות.

ד. אף אחת מפעולות התיקון שנקבעו בתנאים ו/או במדיניות שימוש קביל זו לא תפורש באופן שיגביל את הסעדים או הפעולות בהן רשאית GNS לנקוט לשם האכיפה של הוראות מדיניות שימוש קביל זו ו/או הדינים החלים והבטחת הציות להן. GNS שומרת על הזכות להשיב את כל ההוצאות ולחייב בתשלומים סבירים בקשר להפרת מדיניות שימוש קביל זו על ידי הלקוח. לא יינתן כל החזר כספי או זיכוי בשירות עקב הפרעה כלשהי לשירות הנגרמת כתוצאה מהפרות של מדיניות שימוש קביל זו. GNS שומרת על הזכות לחקור בכל עת כל הפרה בפועל, חשד להפרה או הפרה לכאורה של מדיניות שימוש קביל זו, כאשר חקירה כאמור תכלול גישה לנתונים ולרשומות הנמצאים בשרת ו/או בחשבון כלשהו או המשויכים אליהם.

דיווח על הפרות:

אם מבוצעת הפרה של מדיניות שימוש קביל זו, עליך לשלוח את המידע לצוות השימוש לרעה של GNS בכתובת [email protected].

אם המידע הבא עומד לרשותך, נא ספק אותו:

 • כתובת ה-IP ששימשה לביצוע ההפרה לכאורה.
 • התאריך והשעה של ההפרה לכאורה, לרבות אזור הזמן או ההיסט מ-GMT.
 • ראיות להפרה לכאורה.

הודעת דוא"ל עם פרטי כותרת מלאים המכילה את כל הפרטים שלעיל, בנוסף לקובצי יומן מערכת. מצבים אחרים יחייבו הפעלת שיטות אחרות למתן המידע המפורט לעיל.

באתר זה נעשה שימוש בקבצי COOKIES, למידע נוסף ניתן לעיין במדינות הפרטיות.
המשך גלישתך באתר זה מהווה הסכמה לתנאי השימוש ולשימוש בקבצי COOKIES.