30 ימי התנסות חינם - הרשמו עכשיו!
תנאי שימוש

תנאים כלליים

הסכם למתן שירותים שנחתם, בין ג'י.אן.אס. נטוורק סרוויסס בע"מ ח.פ. 513168435 מרחוב הארבעה 30 תל אביב (להלן: "החברה") לבין הלקוח אשר חתם על הסכם מתן שירותים מול החברה (להלן "הלקוח") (להלן בנפרד החברה והלקוח ייקראו כל אחד "צד" וביחד ייקראו: "הצדדים"). יובהר כי בהסכם אשר נחתם יש קישור ישיר למסמך זה.

הואיל והחברה מספקת שירותי אחסון, תשתיות ותחזוקה (להלן: "השירות") לשרתים וירטואליים (להלן: "השרתים") כמפורט בהסכם זה ובנספחיו, והואיל והלקוח מעוניין לקבל את השירות מאת החברה, הסכימו הצדדים כדלקמן:

1. השירותים:

1.1. החברה תספק ללקוח את השירות בהתאם ובכפוף להצעת המחיר שנחתמה והפנתה ישירות להסכם זה (להלן: "הצעת המחיר") ולמפרט השירות המצויין בהצעת המחיר (להלן: "מפרט השירות"), כפי שיעודכן ע"י החברה מעת לעת. מובהר בזאת כי הצעת המחיר ומפרט השירות מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

1.2. כל בקשה לביצוע עבודה נוספת, ניתן להפנות לחברה גם באמצעות דוא"ל או בפקס, או באמצעות מערכת ה-CRM של החברה, והעבודה תבוצע ע"י החברה, באם הינה נכללת במפרט השירות, בהתאם לתעריפים המופיעים בהצעת המחיר. במידה ועבודה כאמור אינה נכללת במפרט השירות היא תבוצע בכפוף ובהתאם להסכם עבודה נפרד הכול בכפוף לאישור החברה בכתב.

2. הצהרות הלקוח:

הלקוח מצהיר ומתחייב כי:

2.1. תוכנו של השרת לו ניתן השירות (להלן: "האתר"), ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, טקסט, תמונות, לינקים, איורים, קבצי וידאו, פרסומות (להלן: "תוכן האתר") ו/או השירותים שמספק הלקוח ללקוחותיו ו/או לצדדים שלישיים במסגרת ובעקבות השימוש בשירותי החברה הינו באחריות בלעדית של הלקוח;

2.2. תוכן המידע שיועלה לאתר יהיה בשליטה, באחריות ובידיעה בלעדית של הלקוח. החברה לא תהיה אחראית בכל מובן או אופן לתוכן שיועלה או יוכנס לאתר על ידי הלקוח או מי מטעמו, לרבות תוכן מפר זכויות יוצרים, תוכן פוגעני ותוכן האסור על פי כל דין, והאחריות הבלעדית הינה של הלקוח בלבד;

2.3. תוכן האתר ישמש אך ורק למטרות חוקיות והלקוח מתחייב שלא לעשות שימוש בשירות כדי לבצע מעשה ו/או פעולה לא חוקיים. עוד מוסכם כי ככל ולשיטתה של החברה ולשיקול דעתה המוחלט קיים חשש כי האתר משמש למטרה בלתי חוקית ו/או אסורה ו/או תוך הפרת הוראת כל דין, יהווה הדבר עילה בידי החברה לביטול ההסכם בכפוף להודעה מוקדמת ללקוח (בת מספר שעות, ובכפוף לזמינותו של הלקוח לקבלת הודעה כאמור), ולחברה תהא הזכות להסיר את האתר ולהפסיק את השירות, והלקוח יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו לחברה בגין שימוש זה ו/או בגין ביטול ההסכם ו/או בגין הסרת האתר וזאת – מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע לחברה על פי ההסכם ועל פי הדין;

2.4. ידוע לו ומוצהר מפורשות כי החברה אינה אחראית לביצוע גיבויים או שמירת מידע אשר מצוי באתר וככל שהלקוח מבקש לקיים גיבוי כאמור, יהיה אחראי לבצע זאת בעצמו ועל אחריותו הבלעדית. ככל והלקוח רכש שירותי גיבוי מהחברה מובהר בזאת כי אחריות החברה תהא להפעלת תוכנת הגיבוי שנקבעה, אך החברה אינה אחראית לתקינות הגיבוי בשום מקרה (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, ככל שהגיבוי לא בוצע בפועל עקב תקלת תוכנה, או תקלת מערכת הפעלה או תקלת תקשורת, או תקלת שחזור או כל סיבה אחרת);

2.5. ידוע לו ומובהר בזאת כי מתקני התקשורת וחוות השרתים (סמייל 012, בזק בינ"ל וכו') בארץ ובחו"ל, בהן עשויים להתאחסן שרתי הלקוח, הינן באחריותן הבלעדית של ספקיות התקשורת והתשתית ומפעילי המתקן וכי החברה לא תישא באחריות לגבי אופן תפקודן.

2.6. יעמוד, בכל עת, בהוראות הסכם זה ובתנאים הכלליים של החברה, כפי שאלו יסופקו על ידי החברה מעת לעת. פירוש המונח "תנאים כלליים" – תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וכן כל מדיניות אחרת, הסכמים, הוראות והנחיות ו/או הודעות בקשר עם השירות, כפי שאלו יהיו זמינים לעיון הלקוח, לרבות מבלי לגרוע, באתרי האינטרנט של החברה https://www.gns.co.il / https://www.gns.cloud , וכפי שיתוקנו ויעודכנו על ידי החברה מעת לעת.

3. התמורה:

3.1. תמורת השירות, מתחייב הלקוח לשלם לחברה, בתקופת ההסכם, תשלום חודשי כאמור בהצעת המחיר ובהתאם לפירוט בה וזאת כנגד חשבונית מס כדין ובתוספת מע"מ כחוק, אולם ככל שהלקוח רכש שירותים נוספים ו/או עדכן את השירותים, תגבה החברה תשלום בגין השירותים בהתאם למחירון החברה, כפי שיעודכן על ידי החברה מעת לעת. חשבונית תוצא ע"י החברה עד לסוף החודש לפני מועד השירות. התמורה תשולם ע"י הלקוח בכל 1 לחודש בגין אותו חודש.

3.2. ככל שהלקוח יחויב על פי דין לשלם מס ו/או לבצע ניכוי מס במקור ו/או לבצע כל תשלום או אגרה אחרת, מסכום התמורה החודשית, מוצהר ומוסכם כי התמורה ו/או המחיר, שעל פי תנאי הסכם זה ישולמו לחברה, הלקוח יגדיל את סכום התמורה באופן שישלים את סכום התמורה שהובטח לחברה ולהבטיח שהתמורה המגיעה לחברה לא תיפגע בשל הטלתם של מיסים, היטלים, תשלומי חובה, אגרות ותשלומים מכל סוג ומין שהוא, (בין ישירים ובין עקיפים) על הלקוח. הלקוח מתחייב להמציא לחברה אישור בדבר ניהול ספרים מרשויות המס וכן כל מסמך נדרש להוכחת ביצוע התשלומים החלים על הלקוח על פי דין.

3.3. מובהר כי במקרה של אי תשלום במועדו תהא החברה רשאית לפעול בכל צורה שהיא כראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות ומבלי לגרוע, להפסיק את השירות בכל דרך שתמצא לנכון עד קבלת התשלום במלואו, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית לחברה עפ"י הסכם זה ועפ"י דין.

4. ויתור על אחריות:

4.1. השירות מסופק על בסיס "כפי שהוא" (AS IS) או על בסיס "כפי שזמין" (AS AVAILABLE). כל אחריות, בין אם במפורש, במשתמע, סטטוטורית או אחרת, לרבות, ללא הגבלה, כל אחריות משתמעת כלפי זכויות קניין, סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה, מוכחשת בזאת במידה המרבית המותרת על פי הדין החל. החברה לא תישא בכל אחריות בגין: (א) בעיות טכניות כלשהן של האינטרנט (לרבות, ללא הגבלה, תקשורת אינטרנט איטיות או הפסקות בתקשורת אינטרנט); ו/או (ב) בגין השימוש בשירות ו/או בגין הפרעה או הפסקה באספקת השירות ו/או בגין קלקול ו/או תקלה באתר, בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת והמשמשים את הלקוח במסגרת השירות; ו / או (ג) כל עניין שניתן לייחסו לחומרה או תוכנה של הלקוח או לאינטרנט של הלקוח או לספק שירות הנתונים של הלקוח.

4.2. החברה אינה מתחייבת או מצהירה כי גישה לשירות, או שימוש בשירות, יהא ללא הפרעה, נטול שגיאות, או מתאים לצרכי הלקוח. השימוש של הלקוח בשירות ו/או באתר, והסתמכות שלו עליהם, הינם לחלוטין על פי שיקול דעתו הבלעדי של הלקוח ועל אחריותו, והחברה לא תישא בכל אחריות או חבות כלשהי כלפי הלקוח בקשר עם כל האמור לעיל.

5. הגבלת אחריות:

על אף האמור בכל מקום אחר, בשום מקרה לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים וסך סכום חבותה של החברה מכוח התניות הסכם זה או הפרתו מכוח דיני הנזיקין ו/או מכוח הוראות כל דין אחר ו/או ההתחייבות החוזית ו/או כל עילה אחרת לא יעלה בכל מקרה על סכום התמורה ששילם הלקוח לחברה בגין השירותים בחודש שקדם לאירוע הנזק. הלקוח מצהיר ומאשר כי הגבלת אחריות זו היא תוצאה של חלוקת סיכונים בין הצדדים, וכי היא סבירה ומקובלת בהתחשב בתנאי ההתקשרות וסכומה, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך

6. שיפוי:

מוסכם בזאת כי הלקוח ישפה את החברה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לחברה, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, שייגרמו עקב הפרת התחייבויותיו בהסכם זה ו/או בקשר עם התכנים שיועלו על ידו לאתר ו/או בקשר עם כל תביעה או דרישה שתוגש נגד החברה, בין פלילית ו/או אזרחית, בקשר עם השירות. פיצוי ושיפוי כאמור יבוצעו במלואם תוך 7 ימים מדרישתה הראשונה לכך בכתב של החברה.

7. סודיות:

7.1. הצדדים להסכם זה, עובדיהם ונציגיהם ישמרו בסודיות גמורה ויימנעו מלגלות ו/או להראות ו/או להעביר בכל דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, בין בעצמם ובין על ידי אחרים, כל מידע מקצועי, מסחרי או אחר, אשר אינו נחלת הכלל, בקשר עם פעילותו של הצד השני לביצוע הסכם זה ו/או כל מידע שהועבר במסגרתו, אלא אם מי מעובדיו ו/או יועציו נזקק למידע לשם ביצוע תנאי הסכם זה ובכפוף לאמור בו, והינו חב כלפי הצד המקבל בחובת סודיות לגבי המידע הסודי בכתב וברמה שלא תפחת מהתחייבות לסודיות על פי הסכם זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ישמור הלקוח בסודיות גמורה כל מידע הנוגע לאבטחה הפיזית ולאבטחת המידע של האתר. כל צד יימנע מעשיית כל שימוש בידע ו/או מידע, מקצועי ו/או מסחרי של משנהו, אלא לצורך ביצוע התחייבויותיו בהסכם זה.

7.2. החברה תהיה רשאית לפרסם את עובדת היות הלקוח לקוח של החברה.

8. קניין רוחני:

כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני האחרות, באתר, ובכל תוכן הכלול בנ"ל, לרבות מידע ומידע סודי בקשר עם השירות וכתוצאה ממנו, תוכנה, פלטפורמה, אלגוריתם, טכנולוגיה, עיצוב אפליקציה ו/או אתר אינטרנט, כל מידע, שירותים, מתודולוגיה, טקסט, משוב, קבצים, קבצי שמע, מוזיקה, וידאו, אפליקציות שונות, ניתוח מידע, ארגון, מבנה, הגדרות וכל התאמה שלהם, שדרוג, ויצירות נגזרות, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורים לאתר ו/או לשירות וכן כל תוצר ו/או פיתוח ו/או קניין רוחני כלשהו, שפותח ו/או יפותח ו/או הושג ו/או יושג ו/או התגלה ו/או יתגלה בקשר לאתר ו/או לשירות (מבלי קשר אם פותחו על ידי החברה הלקוח או כל צד שלישי כלשהו), הינן רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ו/או של צד שלישי, שהעביר לחברה את מלוא זכויות השימוש בהם, ועל כן הינם קניינה הבלעדי של החברה ויישארו קניינה הבלעדי (או של צדדים שלישיים, ככל שיש כאלו) וכל הזכויות בהם, מכל מין וסוג שהוא, יהיו שייכות לחברה (להלן: "קניין הרוחני של החברה").

9. תקופת ההסכם וסיומו:

תקופת ההסכם הינה ל – 12 חודשים החל ממועד חתימת הסכם זה (להלן: "תקופת ההסכם"). בתום תקופת ההסכם יוארך ההסכם אוטומטית בתקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת (להלן: "התקופה המוארכת"). כל אחד מהצדדים יהיה רשאי בתקופה המוארכת, להביא הסכם זה לסיומו בהודעה של 90 ימים מראש. על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להביא הסכם זה לסיומו באופן מידי וכן להפסיק את השירות ולהסיר את האתר בכל מקרה של ביצוע מעשה או מחדל על ידי הלקוח או מי מטעמו ו/או בקשר עם האתר בניגוד להוראות כל דין.

10. שונות

10.1. כוח עליון: כל צד לא יישא באחריות כלפי הצד השני בגין כל דחיה או כשל בביצוע האמור להלן, למעט התחייבויות תשלום, שנוצרו עקב כל מעשה, מחדל או תנאי שהינו מעבר לשליטה סבירה של הצד המושפע, ובלבד שהצד המושפע מוסר הודעה מידית לצד השני ונוקט במאמצים סבירים לחדש את הביצוע מהר ככל הניתן.

10.2. הודעה לציבור: הלקוח לא יהא רשאי לפרסם את עצם ההתקשרות על החברה בלי לקבל אישור בכתב ובראש מהחברה

10.3. הסבת הסכם: החברה תהיה רשאית להעביר ולהמחות זכויותיה ו/או חובותיה (כולן או מקצתן) על-פי ההסכם לכל גורם אחר מבלי לקבל הסכמת הלקוח ובתנאים שתמצא לנכון ובלבד שזכויות הלקוח עפ"י ההסכם לא יפגעו כתוצאה מהעברה כאמור.

10.4. היעדר יחסי עבודה: יחסי הצדדים על פי הסכם זה הינם יחסי קבלן המספק שירות (החברה) ולקוח (הלקוח). שום דבר האמור בהסכם זה לא יחשב כיוצר יחסים מסוג אחר בין הצדדים, ובכלל זה יחסי שותפות, עובד ומעביד, נציגות, שליחות או סוכנות.

10.5. אי ויתור: שום איחור במימוש זכויותיו של צד להסכם זה ו/או בסעדים העומדים לו על פי הסכם זה לא ייחשב כוויתור עליהם. וויתור של צד להסכם על זכותו במקרה מסוים, לא יהווה וויתור על זכותו במקרה אחר.

10.6. הודעות: כתובות הצדדים להסכם זה הם כקבוע בכותרת. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר על פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו הגיעה לידיעתו של הנמען 72 שעות לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדוא"ל או בפקסימיליה – בעת מסירתה או שליחתה כאמור, אם נמסרה או נשלחה בימי ושעות העסקים המקובלים, מובהר בזאת כי באחריות הלקוח לעדכן את החברה במקרה של כל שינוי כתובת (דואר, דוא"ל, או מספר פקס).

10.7. הסכם זה מהווה את מלוא ההסכמות, ההבטחות וההבנות שבין הצדדים, וכל הסכמות, טיוטות ההסכם השונות, הבטחות או הבנות שבעל-פה שהיו בין הצדדים קודם לחתימת הסכם זה הינן מבוטלות והן לא תחייבנה את הצדדים. כל תוספת או שינוי בהסכם זה יעשו בכתב ויחתמו על-ידי הצדדים, וכל צד יהא מנוע מלהעלות כל טענה בקשר לשינוי או תוספת כאמור שיעשו שלא כאמור.

10.8. נתיקות/בטלות הוראה: הוראה בהסכם אשר הוצהר לגביה על ידי רשות מוסמכת או בית משפט כי היא בטלה או בלתי אכיפה, תופרד מיתר הוראות ההסכם ולא יהיה בכך כדי להשפיע על תקפותן ואכיפתן של יתר הוראותיו.

10.9. ברירת דין וסמכות שיפוט: הסכם זה וקיומו על-ידי הצדדים ייקבע, יפורש ויוסדר על-פי חוקי מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, ולהם בלבד, תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל סכסוך בקשר להסכם זה.

10.10. ניתן לחתום על הסכם זה: (א) במעמד נפרד, כאשר שני העותקים החתומים יהוו יחדיו הסכם אחד בין הצדדים; וכן (ב) באמצעות פקס, וחתימה בפקס של כל צד תחשב כניתנת לאכיפה כמו חתימה מקורית, (ג) מערכת חתימות דיגיטלית באינטרנט.

באתר זה נעשה שימוש בקבצי COOKIES, למידע נוסף ניתן לעיין במדינות הפרטיות.
המשך גלישתך באתר זה מהווה הסכמה לתנאי השימוש ולשימוש בקבצי COOKIES.